Thị trường tiêu thụ khó khăn, sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu, chi phí đầu vào cao, lượng tồn kho của tổng công ty còn nhiều… đã dự báo tình

    Doanh nghiệp sản xuất bột giấy không mua được đủ nguyên liệu gỗ đầu vào trong khi đó, lượng dăm, mảnh xuất khẩu của cả nước gấp gần chục lần nhu cầu này. Nhà máy bột

    01